Prijswinnaars Hemelvaartpartij 25 mei 2017

Allemaal van harte gefeliciteerd! 1e prijs Jeugd Gosse Pieter, Rikst, Bas 2e prijs Jeugd Gerben, Willem, Simon 1e prijs Dames Ytsje, Jolanda, Alie 2e prijs Dames Isa en Marianne 1e prijs Heren A Igor, Reinder, Anne 2e Heren A Johannes, Andrys, Michel 1e prijs Heren B Martinus, Tsjamke, Sjoerd 2e prijs Heren B Jelle, Keimpe,

Prijswinnaars KNKB schoolmeisjes A en B-klasse in Pingjum

Uitslagen KNKB Schoolmeisjes 14-augustus in Pingjum A-klasse: 1e Roelie Kroondijk (Easterein) en Fiera de Vries (Sexbierum) 2e Naomi Wiersma (Workum) en Larissa Smink (Makkum) B-klasse: 1e Jildou Ekema (Poppenwier) en Berber Bruinsma (Sexbierum) 2e Marije Bodde (Grou) en Evelien Boonstra (Hichtum) 3e Jesse Rekker (Bolsward) en Famke Zijlstra (Bolsward) Verliezersronde: 1e Sigrid Post (Sexbierum) en