Lidmaatschap

De contributie bedraagt: € 25,00 voor senioren

Inleg ledenpartijen: €4,00 senioren

Het lidmaatschap van de kaatsvereniging kan alleen schriftelijk opgezegd worden voor 1 januari van het nieuwe seizoen bij de secretaris of de penningmeester van de vereniging. Bij latere opzegging zal het bestuur slechts bij buitengewone omstandigheden anders besluiten.

Het is zeer belangrijk dat u bij adreswijziging ons op tijd informeert!

Contributie kan overgemaakt worden op Ibannummer:
NL11 RABO 0101 2660 14 ten name van KV Jan Reitsma te Pingjum.

De meeste leden hebben de kaatsvereniging gemachtigd om de contributie automatisch te incasseren. Heeft u nog geen automatische incasso, dan kunt u contact opnemen met A. Osinga (penningmeester) tel. 06-18063974. De contributie wordt in de maand juni geïncasseerd.

Bij dit boekje zit uw ledenkaart. Deze ledenkaart is persoonsgebonden en biedt u op vertoon ervan vrij toegang tot de Heren Hoofdklassepartij tijdens de Merke.
Alleen degene wiens naam op de kaart vermeld staat, heeft toegang tot de Hoofdklassepartij!!!

Wanneer uw gegevens wijzigen zoals bij verhuizing, kunt u dit doorgeven aan de secretaris van de kaatsvereniging.