Het is weer zover, het seizoen 2024 zit er weer aan te komen. We willen jullie bedanken voor de inzet van vorig jaar!
Ook dit jaar zijn ons weer K.N.K.B. wedstrijden toegewezen, we doen wederom een beroep op jullie om alles zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Zonder jullie hulp is het niet mogelijk om deze wedstrijden te organiseren.
Als u staat ingedeeld op een datum welke u niet past, probeer dan zelf te ruilen met iemand anders. Wij proberen het voor u weer zo aantrekkelijk mogelijk te maken, met broodjes, soep en koffie. Verder verzoeken wij u om een kwartier voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn.
Tot ziens op het veld!

Zondag 19 mei: P.B. van Popta partij: Aanvang 10:00 uur
KNKB jongens Afd. + opstap

Piet Altena, Yeb Andela, Tim Bartels, Sjoerd vd Berg, Johannes de Best, Ebe Brander, Marije Brandsma, Sybren Bruinsma, Rinse Cuperus, André Dijkstra, Justin van Dijk, Jan Geert Dijkstra, Keimpe Dijkstra, Jan Faber, Bauke Folkertsma, Theun Folkertsma, Hidde Folkertsma, Marc de Groot, Bennie Hof, Catrien Hof, Jan Hof, Jelle de Hoop, Thijs Houtsma, Reinder Huisman, Coby de Jong, Lisa de Jong, Sjoerd Atze de Jong, Henk Nesse, Steven Nesse, Michel Nesse, Albert Reinsma, Gosse Reitsma, René Sijbesma, Eibert Tigchelaar, Jappie Tigchelaar, Johan Visser, Jouke Visser, Jan Wierda, Anne Wind en Johan van Ys.

Zaterdag 24 juni: KNKB heren 50+ A & B klasse Aanvang: 10:00 uur
Chris Anema, Lotje Arensman, Michel Dil, Marjan Elgersma, Sander Elgersma, Sanne Faber, Tjalling Feenstra, Yvonne Feijten, Gerrit Harm Folkertsma, Michiel de Jong, Melvin Tolsma, Boudewijn Tulen, Brian Zeilmaker, Willem Zeilmaker, Tymo Zijlstra en Ria de Jong.

Zaterdag 20 juli: Dames 1e klas DEL onbeperkt Aanvang: 10:00 uur
Douwe Faber, Jelmar Gerritsma, Oebele Haakma, Durk S. Hilarides, Durk Hilarides, Paul Jongstra, Arjan Lok, Hedwich Lok, Henk Mulder, Auke Odinga, Marianne Reitsma, Merle Roffel, Sanne Roffel, Gerrit Roffel, Tjerk Postma, Marije van Schaik, Isa Siemensma, Frank v.d. Wetering, Gerben de Witte, Tsjamke de Witte en Marrit Rijpstra.

Voor de Heren Hoofdklasse partij op 1 september (de Merke) zullen de leden nog persoonlijk worden benaderd en gevraagd om als keurmeester te fungeren op deze dag.